Eugenia Masimowicz „Język rosyjski na przełomie XX-XXI wieku. Zmiany leksykalno-semantyczne” View larger

Online only

Eugenia Masimowicz „Język rosyjski na przełomie XX-XXI wieku. Zmiany leksykalno-semantyczne”

New product

Rok wydania: 2016.
Kategoria: Językoznawstwo.
Liczba stron: 220.
Język: rosyjski

More details

More info

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-237-6
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku
Recenzenci: dr hab. Janina Bartoszewska (prof. UG), prof. zw. dr hab. Leonarda Dacewicz
Skład i korekta: Krzysztof Rutkowski
Indeks nazwisk
Oprawa: miękka
Liczba stron: 220
Język: rosyjski

Zmiany w słownictwie rosyjskim zachodzące pod wpływem czynników społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz w wyniku wewnętrznych procesów rozwojowych języka stanowią interesujący a zarazem ciągle aktualny problem badawczy, ponieważ system leksykalny jest systemem otwartym, a tym samym najbardziej podatnym na zmiany, których dynamika szczególnie nasila się w przełomowych momentach dziejowych danego narodu. Do takich momentów w dziejach Rosji z pewnością można zaliczyć przełom XX i XXI wieku i czasy współczesne.
Problematyka badawcza recenzowanej rozprawy (169 stron) wiąże się z dynamicznym rozwojem języka rosyjskiego na przełomie wieków i porusza ważne i bardzo aktualne problemy związane z rozwojem tego języka.  Analizowane przez Autorkę słownictwo tworzą leksemy odznaczają się powszechnością użycia, bezpośrednim związkiem z rzeczywistością, co w rezultacie daje niezwykle interesujący obiekt badań językoznawczych.
Monografia Eugenii Maksimowicz została starannie przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i strukturalnym, zgodnie z założeniami dotyczącymi tego rodzaju prac przyjętymi w metodologii naukowej. Kryteria wydzielenia materiału badawczego także zostały tu ściśle określone, w tym bardzo ważne kryterium frekwencyjne wskazujące na częstotliwość pojawiania się danego leksemu w słownikach, a także zmiany jego znaczenia w krótkim okresie czasu.
Praca składa się ze wstępu i pięciu właściwie zredagowanych rozdziałów ściśle ze sobą powiązanych. Monografia zawiera także inne niezbędne elementy składowe, a mianowicie  Zakończenie, Literaturę i Zestawienie skrótów wykorzystanych w pracy. Spis bibliograficzny świadczy, że Autorka sięgnęła do wielu źródeł naukowych, specjalistycznych monografii i słowników.
We Wstępie dr E. Maksimowicz precyzyjnie określiła teoretyczne podstawy swoich badań, omówiła cele i metody badań, a także wskazała aktualne tendencje badawcze.
W pierwszym rozdziale pracy zatytułowanej Развитие русского языка и его особенности на рубеже XX–XXI веков Autorka przedstawiła dotychczasowe dokonania w badanej dziedzinie wykorzystując umiejętnie obszerną literaturę przedmiotu (m.in. Н.С. Валгина, Ю.Н. Караулов, В.Т. Костомаров, Т.Н. Скляревская, И.А. Стернин и др). Rozdział ten  stanowi rzetelną teoretyczną podbudowę do praktycznej analizy wybranego korpusu słownictwa.
W rozdziale drugim Семантические изменения темпорально ограниченной лексики omówiono zasób i kryteria klasyfikacji badanego materiału leksykalnego. Podział materiału na dwie grupy jest w pełni uzasadniony:
1. Aktualizacja przestarzałej leksyki języka rosyjskiego,
2. Aktualizacja nowej leksyki języka rosyjskiego.
Zmiany semantyczne, które zachodziły na przestrzeni kilku lub kilkunastu lat Autorka ilustruje licznymi i wyrazistymi przykładami ukazując przy tym płynność granic znaczeniowych jednostek leksykalnych. Dlatego też wiele miejsca poświęcono analizie semantycznej wybranych leksemów, które ilustrują zmiany zachodzące we współczesnym języku rosyjskim. Dobitnie o tym świadczy materiał opracowany i podany w postaci licznych tablic. Na uwagę zasługuje podsumowanie tego rozdziału ze względu na trafność spostrzeżeń i umiejętność wyciągania wniosków.
Wysoko należy ocenić merytoryczną zawartość trzech następnych rozdziałów, w których zaprezentowano zmiany m. in. w sferze leksyki konfesyjnej i seksualnej. Bogactwo materiałów ilustracyjnych, dogłębna analiza przytaczanych egzemplifikacji świadczy o dojrzałości badawczej Autorki recenzowanej monografii. Podsumowania zawierają wiele bardzo ciekawych spostrzeżeń dobrze umocowanych w szerszym kontekście.
Strona formalna pracy nie budzi większych zastrzeżeń. Warto zwrócić uwagę na potknięcia stylistyczne. Ponadto należy wyeliminować nieliczne „literówki” .
Recenzowana monografia została napisana w sposób klarowny i przejrzysty, bardzo dobrym językiem rosyjskim. Dotyczy aktualnych zagadnień i stanowi samodzielne studium z zakresu współczesnej leksykologii rosyjskiej. Świadczy też o umiejętności budowania korpusu badawczego, właściwej interpretacji materiału leksykalnego, umiejętności dokonywania szczegółowej analizy i formułowania wniosków. Na szczególną uwagę zasługuje obszerny zasób trafnie dobranych przykładów ilustrujących określone zjawiska, rzetelny sposób analizy materiału badawczego, ciekawe spostrzeżenia i wnioski. (Recenzja Prof. dr hab. Leonardy Dacewicz)

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Eugenia Masimowicz „Język rosyjski na przełomie XX-XXI wieku. Zmiany leksykalno-semantyczne”

Eugenia Masimowicz „Język rosyjski na przełomie XX-XXI wieku. Zmiany leksykalno-semantyczne”

Rok wydania: 2016.
Kategoria: Językoznawstwo.
Liczba stron: 220.
Język: rosyjski

30 innych produktów w tej samej kategorii: